Golawska-Witkowska G., Mazurek-Krasodomska E., Rzeczycka A., Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

32.80 PLN

Słowa kluczowe: leasing, transakcje lokacyjne, rynek pieniężny, instrumenty pochodne, franchsing, forfaiting, rynek kapitałowy, ryzyko finansowe, rynek depozytowo-kredytowy, faktoring 

Quantity

Jednym z istotnych elementów otoczenia przedsiębiorstwa jest rynek finansowy, na którego poszczególnych segmentach może ono pozyskiwać źródła finansowania, lokować nadwyżki finansowe lub poszukiwać możliwości ograniczania ryzyka finansowego.

Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce rynku finansowego w kontekście możliwości, jakie oferuje on firmom. Głównym celem jest wskazanie istoty i zasad funkcjonowania rynku pieniężnego, depozytowo-kredytowego, kapitałowego, instrumentów pochodnych oraz szczególnych form finansowania działalności przedsiębiorstwa, takich jak faktoring, forfaiting, leasing i franchising. Publikacją stanowiącą w pewnym sensie wprowadzenie do niniejszej książki jest monografia pt. Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym1, w której określono istotę funkcjonowania rynku finansowego jako całości.

Monografia składa się z pięciu powiązanych ze sobą rozdziałów oraz podsumowania. W pierwszym rozdziale omówiono zasady funkcjonowania rynku pieniężnego oraz występujące na nim instrumenty o charakterze wierzycielskim i lokacyjnym. Rozdział drugi dotyczy rynku depozytowo-kredytowego. Przedstawiono w nim warunki i zasady korzystania przez przedsiębiorstwo z rachunków, lokat, kredytów bankowych, oraz wskazano możliwości ich wykorzystania w praktyce. Rozdział trzeci obejmuje charakterystykę rynku kapitałowego z podziałem na rynek papierów udziałowych i wierzycielskich. Omówiono również funkcjonowanie venture capital i aniołów biznesu. Rozdział czwarty pozwala na zapoznanie się z pozostałymi możliwościami pozyskiwania finansowania, takimi jak przykładowo leasing, faktoring, forfaiting czy też franchising. Rozdział piąty dotyczy problematyki funkcjonowania nowoczesnych instrumentów finansowych, które pozwalają na ograniczanie ryzyka finansowego przedsiębiorstw. Są to instrumenty pochodne, zarówno kredytowe, walutowe, jak i procentowe.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych (w szczególności zarządzanie finansami przedsiębiorstwa), pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania instrumentów rynku finansowego w działalności przedsiębiorstw.

WKS0110
Autor
Gabriela Golawska-Witkowska
Rok wydania
2019
Nr wydania
1
Liczba stron
202
ISBN
978-83-7348-780-2

Download

Spis treści

Download (165.84k)
Top sales