Rogalski G., Monografia 175. Prognozowanie właściwości złączy spawanych pod wodą metodą lokalnej komory suchej

24.00 PLN

Słowa kluczowe: spawanie pod wodą, modele matematyczne, mechanizmy dystrybucji ciepła, prognozowanie właściwości złączy spawanych, spawanie pod wodą metodą lokalnej komory suchej, analiza statystyczna 

 

Quantity

Monografia przeznaczona jest dla specjalistów z zakresu procesów spajania, ze szczególnym uwzględnieniem spawania w środowisku wodnym oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w odniesieniu do technik stosowanych podczas spawania pod wodą. Monografia jest jedynym monotematycznym źródłem literaturowym w języku polskim dotyczącym przedstawionego zagadnienia i jednym z nielicznych w literaturze światowej.

W niniejszej monografii przedstawiono i usystematyzowano stan wiedzy dotyczący spawania metodą lokalną komorą suchą na tle spawania pod wodą.

W ramach badań własnych zweryfikowano konstrukcję zaprojektowanej i wykonanej lokalnej komory suchej (przestrzeni wewnętrznej) na drodze analizy numerycznej (rozkład prędkości i ciśnienia gazu osłonowego) oraz empirycznej (rozkład ciśnienia i temperatury). Wyniki tych prac wykazały, że geometria komory zaproponowana we wcześniejszych pracach Zespołu Inżynierii Spajania Politechniki Gdańskiej gwarantuje uzyskanie warunków zapewniających stabilne jarzenie się łuku elektrycznego. Zaproponowano autorską metodologię wyznaczania modeli matematycznych na drodze analiz statystycznych, które pozwalają na prognozowanie właściwości złączy (pracy łamania, twardości SWC, wytrzymałości na rozciąganie) oraz czasów stygnięcia t8/5. Wykazano, że dla poprawnie zaprojektowanego eksperymentu możliwa jest analiza przy zastosowaniu różnych narzędzi statystycznych (analiza wariancji ANOVA, regresji wielorakiej, powierzchni odpowiedzi), a opracowane modele wykazują dobre dopasowanie wyników przewidywanych opracowanym równaniem do wartości uzyskanych podczas eksperymentu. Stwierdzono, że badane czynniki, do których zaliczono rodzaj gazu osłonowego, głębokość spawania, ilość wprowadzonego ciepła, grubość elementów i niezgodności spawalnicze, w istotny sposób determinują właściwości złączy wykonanych metodą lokalnej komory suchej. Dla niektórych skojarzeń zaobserwowano rozbieżności w wynikach badań, co pozwoliło tylko na stwierdzenie występowania pewnych tendencji w zachowaniu się wartości szukanej, ale stanowiło to podstawę do opracowania odpowiedniego planu badań, którego konsekwencją było opracowanie modelu matematycznego. Należy jednak pamiętać, że wyniki badań statystycznych muszą być poddane weryfikacji merytorycznej. W pracy omówiono zidentyfikowane podczas eksperymentu zjawiska dystrybucji ciepła na powierzchniach granicznych (wrzenie błonowe oraz pęcherzykowe). Podjęto się próby ich opisania dostępnymi równaniami, adekwatnymi do zaobserwowanych mechanizmów. Opracowano model opisujący strumień ciepła odbierany od powierzchni grani, który umożliwia wyznaczenie współczynników pozwalających na modelowanie numeryczne.

Przedstawione możliwości wyznaczania modeli matematycznych pozwoliły na określenie kolejnych kierunków badań, wśród których do najważniejszych można zaliczyć: rozszerzenie zakresu badań o różne gatunki stali używane do budowy konstrukcji pracujących w środowisku wodnym, uwzględnienie w badaniach spawania z zastosowaniem techniki ściegu odpuszczającego, podjęcie próby modelowania numerycznego spawania pod wodą metodą lokalnej komory suchej przy zastosowaniu metody elementów skończonych.

WMO0053
Rok wydania
2018
Nr wydania
1
Liczba stron
120
ISBN
978-83-7348-747-5

Download

Spis treści

Download (309.21k)
Top sales