Dąbrowski D., Wiedza rynkowa i twórczość w kształtowaniu nowych produktów

30,00 zł

Słowa kluczowe: pojęcie nowego produktu, proces rozwoju produktu, wiedza rynkowa, twórczość, kształtowanie nowych produktów, przekształcenie koncepcji w produkt, model mediacyjny, model moderowanej mediacji

Ilość

Tematyka niniejszej monografii osadzona jest w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, w pracy podjęto bowiem problematykę wyjaśnienia osiągania przez przedsiębiorstwo pożądanych rezultatów (np. przewagi konkurencyjnej, wyników handlowych nowych produktów) na podstawie rozwoju nowych produktów. Uwaga została skupiona na produktach materialnych kierowanych zarówno do konsumentów, jak i do organizacji. Wśród czynników warunkujących pożądane wyniki przedsiębiorstw uwzględniono rodzaje potrzebnej wiedzy rynkowej i potencjalne aktywności twórcze w rozwoju nowych produktów. Natomiast na podstawie badania empirycznego podjęto próbę odkrycia pewnych mechanizmów mediacyjnych i moderacyjnych, które pojawiają się w zakresie odziaływania wiedzy rynkowej oraz dwóch kluczowych wymiarów twórczości nowego produktu (nowości i użyteczności) na jego wyniki handlowe. Z tego względu praca stanowi swego rodzaju wgląd w problematykę funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w obszarze kształtowania nowych produktów. O przyjęciu perspektywy menedżerskiej świadczy też oparcie podjętych rozważań na dwóch ważnych koncepcjach nauk o zarządzaniu, to znaczy szkole zasobowej i koncepcji zdolności dynamicznych organizacji. Ponadto podstawowe pojęcia stosowane w pracy są kategoriami zarządczymi, jak na przykład: przedsiębiorstwo, proces kształtowania nowych produktów, model biznesu, wiedza rynkowa i aktywności twórcze pracowników zaangażowanych w kształtowanie nowych produktów, przewaga konkurencyjna, wyniki handlowe nowego produktu. W konsekwencji uzyskane wyniki i wnioski z pracy, w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, dotyczą zarządzania kształtowaniem nowych produktów w przedsiębiorstwie.

WKS0165
Rok wydania
2022
Nr wydania
1
Liczba stron
248
ISBN
978-83-7348-876-2

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (392.36k)
Top sales