Muchlado M., Grudowski P., Czynniki kształtujące skuteczność outsourcingu w podmiotach leczniczych

26,00 zł

Słowa kluczowe: outsourcing, podmioty lecznicze, systemy zarządzania w podmiotach leczniczych

Ilość

Niniejsza monografia składa się z trzech głównych rozdziałów. W rozdziale 1 omówiono pojęcie outsourcingu oraz wykorzystanie go w zarządzaniu procesami. Opisano też czynniki sprawiające, że organizacje decydują się na zlecanie procesów na zewnątrz, jak również szanse i zagrożenia z tym związane. Przedstawiono charakterystykę podejścia procesowego, a także metody klasyfikacji procesów, których zastosowanie jest niezbędne przy wydzielaniu procesu na zewnątrz. Scharakteryzowano też najczęściej wykorzystywane w praktyce oraz sugerowane w literaturze przedmiotu metody oceny skuteczności procesów.

W rozdziale 2 przedstawiono organizacje stanowiące podmiot badań oraz ich charakterystykę w świetle literatury. Zawarto tu również wnioski płynące z przeglądu literatury dotyczącej outsourcingu w podmiotach leczniczych w Polsce i za granicą, które odnoszą się do rodzaju procesów wydzielanych oraz motywów prowadzących do outsourcingu. Zaprezentowano też istniejące już modele oceny skuteczności outsourcingu. Opisano uwarunkowania prawne i normatywne wpływające na wybór dostawcy outsourcingowego i ocenę skuteczności procesów poddanych outsourcingowi.  

W rozdziale 3 przedstawiono zastosowaną przez autorów metodykę badawczą. Zaprezentowano wybrane wyniki badań, które posłużyły do weryfikacji postawionych hipotez, a także do osiągnięcia celu utylitarnego, czyli opracowania metody oceny skuteczności procesów poddanych outsourcingowi. Metoda ta została omówiona w końcowej części rozdziału.  

W podsumowaniu przedstawiono ujęte syntetycznie wyniki przeprowadzonych badań, wnioski i rekomendacje, w tym te związane z funkcjonowaniem placówek ochrony zdrowia w warunkach kryzysu i niepewności.

Autorzy zdają sobie sprawę, że niniejsze opracowanie nie wyczerpuje tematyki związanej z outsourcingiem w podmiotach leczniczych. Niemniej jednak może się przyczynić do rozwoju teorii i praktyki w zakresie zarządzania procesami zlecanymi na zewnątrz, w szczególności w obszarze ochrony zdrowia.  

Książka adresowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się zarządzaniem w sektorze ochrony zdrowia, zarówno praktyków, jak i badaczy tej problematyki. Powinna się też spotkać z zainteresowaniem studentów kierunków związanych z zarządzaniem w usługach publicznych.

WKS0169
Rok wydania
2023
Nr wydania
1
Liczba stron
194
ISBN
978-83-7348-885-4

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (240.88k)
Top sales