• Nowy

Kołodziejczyk A., Kołodziejczyk A., Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. T. 2. Związki organiczne

60,00 zł

Słowa kluczowe: węglowodory, halogenowęglowodory, alkohole, enole i fenole, etery i nadtlenki alkilowe, aldehydy i ketony – związki karbonylowe, kwasy karboksylowe, pochodne kwasów karboksylowych, aminy, nitrozwiązki, związki siarkoorganiczne, związki fosfoorganiczne, związki metaloorganiczne

Ilość

Ludzie od początku swojego istnienia byli narażeni na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Pierwotnie były to groźne dla życia opary wulkaniczne, toksyczne minerały – takie, jak arszenik, rudy ołowiu czy rtęci, szkodliwe metabolity wtórne (toksyny) wytwarzane przez mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta, a także produkty spalania substancji organicznych, w tym dymy z palących się lasów czy stepów, zawierające czad, dioksyny, policykliczne węglowodory aromatyczne czy urusziole (alkilokatechole, alergeny trującego dębu). Pula tych niebezpiecznych i groźnych dla życia substancji była w zasadzie niezmienna na przestrzeni wielu tysiącleci. Z czasem jednak ludzie nauczyli się izolować i zatężać substancje naturalne, a także je przetwarzać, w związku z czym pojawiało się coraz więcej, coraz groźniejszych toksyn.

Celem tej książki jest nie tylko omówienie niebezpiecznych związków i zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie stanowią dla organizmów żywych, przede wszystkim dla ludzi. Autorowi zależało również na pokazaniu, jak z ich powodu dochodziło do nieszczęśliwych wypadków i zwróceniu uwagi na długotrwałe, podejmowane na przestrzeni wieków wysiłki, zmierzające do wyeliminowania przyczyn wielu nieszczęść.

Część książki poświęcona jest substancjom, które mimo że są szkodliwe, znalazły praktyczne zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w codziennym życiu.

Książka będzie składać się z trzech tomów:

I – dotyczy pierwiastków i związków nieorganicznych;
II – zawiera informacje na temat związków organicznych;
III – poświęcony będzie związkom naturalnym, w tym toksynom produkowanym przez mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta oraz analogom tych toksyn otrzymywanym syntetycznie; podane zostaną też przykłady szkodliwego działania leków.

W tomie II przedstawione zostały informacje nt. związków organicznych, ich występowania, otrzymywania, właściwości oraz zagrożeń, jakie one stwarzają, a także korzyści, jakich dostarczają. Do związków organicznych zaliczane są te substancje, które zawierają atom lub atomy węgla, z pewnymi wyjątkami (szczegóły w książce). Szacunkowo, liczba znanych związków organicznych sięga kilkudziesięciu milionów (wg PubChem), a rocznie przybywa ich około 200 tys. W związkach organicznych obok węgla i wodoru najczęściej występują także tlen, azot i siarka, dlatego te pięć pierwiastków nazwano pierwiastkami organicznymi. Połączenia organiczne, które zawierają jeszcze inne atomy bezpośrednio związane z atomami węgla noszą nazwy wynikające z ich obecności, np. związki z atomami metali nazywane są związkami metaloorganicznymi. Do najczęściej spotykanych należą też związki halogenoorganiczne, siarkoorganiczne czy fosforoorganiczne. Od ich nazw zatytułowane zostały poszczególne rozdziały książki.

WKS0176
Rok wydania
2023
Nr wydania
1
Liczba stron
950
ISBN
978-83-7789-715-7

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (1.79M)

Zobacz także

Top sales